پرش به محتوا

فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ

اگر مایل هستید در رشته های مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل خود را از اول سپتامبر ۲۰۲۴ در نروژ شروع کنید بهتر است وضعیت ارزشیابی مدرک تحصیلی آتی خود را بدانید. وزارت علوم در آخرین فهرست خود ۵ دانشگاه را در فهرست گروه الف (ممتاز)، ۵ دانشگاه را در گروه ب (خوب) و ۱۳ دانشگاه دیگر را در گروه ج (متوسط) قرار داده است. تنها محدودیت در مورد گروه ج این است که تنها مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد صادره از سوی آنها به صورت قطعی از طرف وزارت علوم ایران تایید میشود. اگر دانشگاه شما در فهرست نباشد پس از پایان تحصیلات میتوانید از وزارت بخواهید که موضوع را درکمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار دهد ولی بدانید که ممکن است این تایید صورت نگیرد و شما متضرر شوید. موسسه رویش و دانش برای دانشگاههای مورد تایید اقدام میکند مگر این که متقاضی کتبا با موارد دیگر و با مسئولیت خودش موافقت نماید.

گروه اول (ممتاز)
 • Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
 • Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
 • UIT The Arctic University of Norway
 • University of Bergen  
 • University of Oslo
گروه دوم (خوب)
 • BI Norwegian Business School / Handelshoyskolen BI
 • NHH Norwegian School of Economics / Norges Handelshoyskole     
 • Norwegian Academy of Music
 • Oslo National Academy of the Arts (KHIO) صرفا در رشته‌های هنر و وابسته به آن
 • Oslo School of Architecture and Design / Arkitektur – og designha gskolen i Oslo  صرفاً در رشته‌های هنر و طراحی
گروه سوم (متوسط)
 • Inland Norway University of Applied Sciences 
 • Lillehammer University College / Hogskolen i Lillehammer
 • Molde university College / Hogskolen i Molde
 • Nord University
 • Norwegian School of Sport Sciences
 • Oslo and Akershus University College of  Applied Sciences (Oslo Metropolitan University)
 • Ostfold University College / Hogskolen i Ostfold
 • The Norwegian Film School
 • University of Agder / Universitetet i Agder
 • University of South-Eastern Norway
 • University of Stavanger / Universitetet i Stavanger
 • Volda University College / Hogskulen i Volda
 • Western Norway University of Applied Sciences / Hogskulen pa Vestlandet